Search form

ยูดา int

จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​โดย​ยูดา ต้าน​เป๋น​น้อง​บ่าว​ของ​ยากอบ​กับ​พระเยซู ยูดา​คง​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 70-80

ยูดา​เขียน​จดหมาย​นี้​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ เซิ่ง​ผู้​เชี่ยว​ชาญ​พระคัมภีร์​กึ๊ด​ว่า​เป๋น​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​ตี้​อยู่​ใน​ดินแดน​ปาเลสไตน์ ย้อน​ยูดา​ได้​อ้างอิง​หลาย​ข้อ​ใน​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​เก่า

ยูดา​เตื๋อน​เรื่อง​ก๋าน​สอน​ผิด​เหมือน​ตี้​เปโตร​เตื๋อน​ใน​จดหมาย​ฉบับ​ตี้​สอง​ของ​เขา ผู้​สอน​ผิด​หมู่​นี้​เตียว​ตาง​ไป​คริสตจักร​หลาย​ตี้ แล้ว​สอน​หื้อ​หมู่​ผู้เจื้อ​บ่ต้อง​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์​กับ​มี​ศีลธรรม​ย้อน​หมู่​เขา​ได้ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​โดย​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​แล้ว ยูดา​ก็​เตื๋อน​ผู้​ตี้​อ่าน​จดหมาย​ของ​เขา​ว่า หื้อ​จ๋ำ​สิ่ง​ตี้​ได้​เฮียน​จาก​อัครทูต​แต๊ๆ ไว้ กับ​บ่ดี​หลง​ไป​เจื้อ​กำ​สอน​ของ​หมู่​สอน​ผิด​หมู่​นี้