Search form

ลูก๋า 1:3

3ย้อน​จาอี้ หลัง​จาก​ตี้​ข้าพเจ้า​สืบ​เซาะ​อย่าง​ละเอียด​ตั้งแต่​เก๊า ก็​หัน​ว่า​ดี​ตี้​จะ​เขียน​เรื่อง​ราว​ต๋าม​ลำดับ​ฝาก​มา​หื้อ​ต้าน