Search form

ลูก๋า 1:77-79

77-79เปื้อ​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​ของ​พระองค์​ฮู้​เถิง​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ

คือ​โต้ษ​บาป​ของ​หมู่​เขา​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​ยกโต้ษ​โดย​ความ​เมตต๋า​ของ​พระเจ้า

แสง​จาก​สวรรค์​ก็​ใก้​จะ​ส่อง​ลง​มา​เถิง​หมู่​เฮา เปื้อ​ส่อง​หื้อ​กับ​คน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ใน​ความ​มืด

กับ​คน​ตี้​ตก​อยู่​ใต้​เงา​แห่ง​ความ​ต๋าย

กับ​เปื้อ​นำ​หมู่​เฮา​มา​สู่​ตาง​แห่ง​สันติสุข”

80หละอ่อน​หน้อย​คน​นั้น​ก็​ใหญ่​ขึ้น กับ​เข้มแข็ง​ตาง​จิตวิญญาณ​นัก​ขึ้น ต้าน​ก็​ไป​อยู่​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​จ๋น​เถิง​วัน​ตี้​ต้าน​เผย​ตั๋ว​ต่อ​หน้า​จาว​อิสราเอล