Search form

ลูก๋า 10:21

21ต๋อน​นั้น พระเยซู​มี​ความ​สุข​ตี้​เกิด​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ จึง​อู้​ว่า “ข้า​แต่​พระบิดา ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​ฟ้า​สวรรค์​กับ​แผ่นดิน​โลก ข้า​พระองค์​ขอ​สรรเสริญ​พระองค์ ย้อน​ว่า​พระองค์​ได้​ปิดบัง​เรื่อง​ต่างๆ หมู่​นี้ บ่หื้อ​ผู้​มี​ผญา​ปั๋ญญา กับ​ผู้​มี​ก๋าน​ศึกษา​ได้​ฮู้ แต่​ได้​เปิด​เผย​หื้อ​กับ​หมู่​คน​ตี้​ถ่อมใจ๋​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อยๆ ข้า​แต่​พระบิดา​เจ้า แม่น​แล้ว พระองค์​ปอใจ๋​ตี้​จะ​เยียะ​จาอั้น