Search form

ลูก๋า 10:25

จาว​สะมาเรีย​ใจ๋​ดี

25มี​ผู้​ชำนาญ​บท​บัญญัติ​คน​นึ่ง​ยืน​ขึ้น​ลองเจิง​พระองค์​ถาม​ว่า “อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​เยียะ​ความ​ดี​อะหยัง​พ่อง เถิง​จะ​ได้​จีวิต​นิรันดร์”