Search form

ลูก๋า 10:27

27เขา​ตอบ​พระองค์​ว่า “จง​ฮัก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า​ของ​ต้าน​จ๋น​สุด​จิต​สุด​ใจ๋ สุด​ก่ำลัง กับ​สุด​ผญา​ปั๋ญญา​ของ​เจ้า กับ​จง​ฮัก​เปื้อน​บ้าน​เหมือน​ฮัก​ตั๋ว​เก่า”