Search form

ลูก๋า 11:13

13ย้อน​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​คน​บาป​ก็​ยัง​ฮู้จัก​เอา​ของ​ดีๆ หื้อ​ลูก แล้ว​นัก​เหลือ​นั้น พระบิดา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​จะ​บ่หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​คน​ตี้​ขอ​จาก​พระองค์​กา”