Search form

ลูก๋า 11:51

51คือ​ตั้งแต่​อาแบล​ จ๋น​เถิง​เศคาริยาห์​ ตี้​ถูก​ฆ่า​ต๋าย​หละหว่าง​พระวิหาร​กับ​แต้น​ปู่จา เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​ใน​ยุค​นี้​จะ​ต้อง​ฮับ​โต้ษ​ตี้​ได้​ฆ่า​คน​หมู่​นั้น​อย่าง​แน่​นอน