Search form

ลูก๋า 12:28

28ถ้า​พระเจ้า​แต่งหย้อง​ดอก​หญ้า​ต๋ำ​โต้ง​ต๋ำ​นา เซิ่ง​มี​จีวิต​อยู่​ได้​วัน​นี้​วัน​เดียว ตก​แหม​วัน​ก็​จะ​ถูก​ก๋ำปือ​เข้า​ก๋องไฟ​จาอั้น แล้ว พระองค์​ก็​จะ​แต่งหย้อง​หมู่​ต้าน​นัก​เหลือ​นั้น​แหม โอ หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​หน้อย​แต๊ๆ