Search form

ลูก๋า 12:51

51ต้าน​ตังหลาย​กึ๊ด​ว่า​เฮา​มา​เปื้อ​จะ​หื้อ​เกิด​ความ​สงบ​สุข​ใน​โลก​นี้​กา บ่ใจ้​จาอั้น​เน่อ แต่​มา​เปื้อ​หื้อ​เกิด​ก๋าน​แตกแยก​กั๋น