Search form

ลูก๋า 13:31

พระเยซู​อินดู​กรุง​เยรูซาเล็ม

31ใน​วัน​นั้น​มี​หมู่​ฟาริสี​บาง​คน​มา​บอก​พระองค์​ว่า “ขอ​ต้าน​ไป​จาก​ตี้​นี่​เหีย​เต๊อะ​ย้อน​เฮโรด​เจ้าเมือง​จะ​ฆ่า​ต้าน”