Search form

ลูก๋า 14:15

กำเผียบ​เรื่อง​งาน​เลี้ยง​ใหญ่

15มี​คน​นึ่ง​ตี้​นั่ง​กิ๋น​ข้าว​โต๊ะ​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู เมื่อ​ได้ยิน​พระองค์​อู้​จาอี้ ก็​บอก​พระองค์​ว่า “คน​ตี้​จะ​ได้​เข้า​ฮ่วม​งานเลี้ยง​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ก็​เป๋น​สุข”