Search form

ลูก๋า 16:16

16“จาว​ยิว​ได้​ใจ๊​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​กับ​กำ​เขียน​ของ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า มา​จ๋น​แผว​สมัย​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา แล้ว​ก็​มี​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า คน​ตังหลาย​ก็​ลู่​กั๋น​เข้า​ไป​ใน​แผ่นดิน​นั้น