Search form

ลูก๋า 17:14

14เมื่อ​พระองค์​หัน​แล้ว​ก็​อู้​ว่า “จง​ไป​แสดง​ตั๋ว​ต่อ​หมู่​ปุโรหิต​เต๊อะ หื้อ​เขา​กวด​ผ่อ​ก่อน” เมื่อ​ก่ำลัง​เตียว​ไป​เขา​ตังหลาย​ก็​หาย​สะอาด