Search form

ลูก๋า 18:11

11คน​ฟาริสี​หยิ่ง​จ๋องหอง​คน​นั้น​ลุก​ขึ้น​ยืน​อธิษฐาน​ว่า ‘พระองค์​เจ้า​ข้า ขอบพระคุณ​พระองค์​ตี้​ข้าพเจ้า​บ่เหมือน​คน​อื่น ตี้​เป๋น​คน​โลภ​คน​บ่ดี คน​ล่วง​ประเวณี กับ​บ่เหมือน​คน​เก็บ​ภาษี​คน​นี้