Search form

ลูก๋า 18:22

22เมื่อ​พระเยซู​ได้ยิน​จาอั้น​ก็​บอก​เขา​ว่า “ต้าน​ยัง​บ่ได้​เยียะ​แหม​อย่าง​นึ่ง​คือ​หื้อ​ไป​ขาย​ของ​กู้​อย่าง​ตี้​ต้าน​มี​อยู่ แล้ว​เอา​สตางค์​ไป​แจก​คน​ตุ๊ก​คน​จ๋น ต้าน​จึง​จะ​มี​สมบัติ​ใน​สวรรค์ แล้ว​ตวย​เฮา​มา​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา​เต๊อะ”