Search form

ลูก๋า 19:38

38“ขอ​พระเจ้า​ปั๋น​ปอน​กษัตริย์​ผู้​ตี้​มา​ใน​นาม​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า สรรเสริญ​พระเจ้า

จง​มี​สันติสุข​ใน​สวรรค์​กับ​ขอ​หื้อ​พระเจ้า​ได้ฮับ​เกียรติ​สูงสุด”