Search form

ลูก๋า 2:15

15เมื่อ​หมู่​ทูตสวรรค์​จาก​หมู่​เขา​ปิ๊ก​ไป​สวรรค์​แล้ว หมู่​คน​เลี้ยง​แกะ​ก็​จวน​กั๋น​ว่า “หื้อ​เฮา​ไป​เมือง​เบธเลเฮม ผ่อ​เหตุก๋ารณ์​ตี้​เกิด​ขึ้น​ต๋าม​ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ได้​บอก​หมู่​เฮา”