Search form

ลูก๋า 2:34

34สิเมโอน​ก็​ปั๋น​ปอน​หมู่​เขา แล้ว​อู้​กับ​มารีย์​แม่​พระเยซู​ว่า “ถ้า​ผ่อ​ไป​เต๊อะ หละอ่อน​หน้อย​คน​นี้​ตี้​พระเจ้า​เลือก​ไว้​จะ​เยียะ​หื้อ​จาว​อิสราเอล​หลาย​คน​ล้ม​ลง กาว่า​ลุก​ขึ้น กับ​จะ​เป๋น​เครื่องหมาย​ตี้​แสดง​เถิง​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า แต่​คน​จะ​ต่อต้าน