Search form

ลูก๋า 20:33

33ย้อน​จาอั้น​เมื่อ​เถิง​วัน​ตี้​คน​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย แม่ญิง​คน​นี้​จะ​เป๋น​เมีย​ของ​ใผ ย้อน​ว่า​นาง​เกย​เป๋น​เมีย​ของ​ป้อจาย ตึง​เจ็ด​คน​นั้น”