Search form

ลูก๋า 20:38

38พระองค์​บ่เป๋น​พระเจ้า​ของ​คน​ต๋าย แต่​เป๋น​พระเจ้า​ของ​คน​ตี้​มี​จีวิต ย้อน​ว่า​สำหรับ​พระเจ้า​แล้ว กู้​คน​ยัง​มี​จีวิต​อยู่ แม้​ว่า​จะ​ต๋าย​ไป​แล้ว​ก็​ต๋าม”