Search form

ลูก๋า 20:45

พระเยซู​เตื๋อน​หื้อ​หละวัง​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์

45เมื่อ​คน​ตังหลาย​ก่ำลัง​ฟัง​อยู่ พระองค์​จึง​อู้​กับ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ว่า