Search form

ลูก๋า 21:28

28เมื่อ​เหตุก๋ารณ์​นี้​ตั้งเก๊า​จะ​เกิด​ขึ้น หื้อ​ยืน​ขึ้น​ผ่อ​ไป​ตัง​บน ย้อน​ว่า​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​หมู่​ต้าน​ก่ำลัง​ใก้​เข้า​มา​แล้ว”