Search form

ลูก๋า 22:42

42“พระบิดา​เจ้าข้า ถ้า​พระองค์​ปอใจ๋ ขอ​หื้อ​ถ้วย​แห่ง​ความ​ตุ๊กยาก​นี้​ป๊น​ไป​จาก​ข้า​พระองค์​เหีย​เต๊อะ แต่​ขอ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์​บ่ใจ้​ของ​ข้า​พระองค์”