Search form

ลูก๋า 24:36

พระเยซู​ป๋ากฏ​แก่​สาวก​ของ​พระองค์

36เมื่อ​สอง​คน​นั้น​ก่ำลัง​เล่า​เรื่อง​หื้อ​หมู่​สาวก​ตังหลาย​ฟัง พระเยซู​ก็​เข้า​มา​ยืน​อยู่​ต้ามก๋าง​หมู่​เขา แล้ว​ก็​อู้​ว่า “ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​สันติสุข​เต๊อะ”