Search form

ลูก๋า 24:41

41เมื่อ​หมู่​เขา​ยัง​บ่เจื้อ​แต๊ๆ ว่า​เป๋น​พระเยซู ย้อน​หมู่​เขา​ก่ำลัง​อัศจ๋รรย์​ใจ๋​กับ​จื้นจมยินดี​อยู่​นั้น​พระองค์​ก็​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​มี​อะหยัง​กิ๋น​พ่อง​ก่อ”