Search form

ลูก๋า 24:47

47แล้ว​หื้อ​บอก​คน​กู้​จ้าด​ใน​นาม​ของ​พระองค์ เรื่อง​ก๋าน​กลับใจ๋​จาก​บาป กับ​เรื่อง​ก๋าน​ยกโต้ษ​บาป ตั้งเก๊า​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​ก่อน