Search form

ลูก๋า 24:7

7‘บุตรมนุษย์​จะ​ถูก​มอบ​ไว้​ใน​อำนาจ​ของ​คน​บาป จะ​ถูก​เขิง​ไว้​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​จ๋น​ต๋าย แล้ว​ใน​วัน​ตี้​สาม​พระองค์​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย’ ”