Search form

ลูก๋า 3:3

3แล้ว​ยอห์น​ก็​ไป​ตัง​ลุ่ม​แม่น้ำ​จอร์แดน​จ๋น​ใคว่ บอก​หื้อ​คน​กลับใจ๋​จาก​บาป​กับ​หื้อ​ฮับ​บัพติศมา​เปื้อ​พระเจ้า​จะ​ยกโต้ษ​บาป​หื้อ