Search form

ลูก๋า 3:7

7ยอห์น​จึง​ว่า​หมู่​คน​ตี้​ออก​มา​ฮับ​บัพติศมา​ว่า “หมู่​จ้าด​งู​ปิ๊ด ใผ​เตื๋อน​หื้อ​หมู่​สู​หลบ​หนี​จาก​ก๋าน​ลงโต้ษ​ของ​พระเจ้า​ตี้​ก่ำลัง​จะ​มา​เถิง