Search form

ลูก๋า 3:8

8เยียะ​หื้อ​ผ่อ​กำ​ลุ​ว่า​จีวิต​หมู่​สู​เกิด​ผล​จาก​ก๋าน​กลับใจ๋​จาก​บาป​แล้ว​แต๊ๆ บ่ดี​กึ๊ด​เอา​คน​เดียว​ว่า ‘หมู่​เฮา​บ่ต้อง​ถูก​ลงโต้ษ ย้อน​ว่า​หมู่​เฮา​เป๋น​ลูก​หลาน​ต๋านเต๊า​ของ​อับราฮัม’ เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​บ่าหิน​หมู่​นี้​ก๋าย​เป๋น​ลูก​หลาน​ของ​อับราฮัม​ก็​ได้​เน่อ