Search form

ลูก๋า 5:17

พระเยซู​ฮักษา​คน​ง่อย

17วัน​นึ่ง​เมื่อ​พระองค์​ก่ำลัง​สั่ง​สอน​อยู่ ก็​มี​หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​นั่ง​ฟัง​อยู่​ตี้​หั้น​ตวย หมู่​เขา​มา​จาก​กู้​หมู่​บ้าน​ใน​แคว้น​กาลิลี แคว้น​ยูเดีย​กับ​กรุง​เยรูซาเล็ม กับ​พระเจ้า​ได้​หื้อ​ฤทธิ์​อำนาจ​กับ​พระเยซู​ตี้​ฮักษา​โรค​ต่างๆ หื้อ​หาย