Search form

ลูก๋า 5:33

33หมู่​เขา​บอก​พระเยซู​ว่า “หมู่​สาวก​ของ​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมาถือ​ศีล​อด​อาหาร​กับ​อธิษฐาน​อยู่​เจื่อๆ สาวก​ของ​หมู่​ฟาริสี​ก็​ถือ​เหมือน​กั๋น แต่​สาวก​ของ​ต้าน​เอา​ตึง​กิ๋น​ตึง​ดื่ม”