Search form

ลูก๋า 6:21

21หมู่​ต้าน​ตี้​กั้น​อยาก​ใน​เวลา​นี้ พระเจ้า​โผด​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​สุข

ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​กิ๋น​อิ่ม

หมู่​ต้าน​ตี้​ฮ้อง​ไห้​อยู่​ใน​เวลา​นี้ พระเจ้า​โผด​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​สุข

ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ใค่​หัว