Search form

ลูก๋า 6:37

ก๋าน​ตัดสิน​ต๋ำหนิ​คน​อื่น

37“บ่ดี​ตัดสิน​ใผ แล้ว​เขา​ก็​จะ​บ่ตัดสิน​ต้าน บ่ถ้า​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ใผ แล้ว​เขา​ก็​จะ​บ่ตัดสิน​ลงโต้ษ​ต้าน จง​ยกโต้ษ​หื้อ​เขา แล้ว​เขา​ก็​จะ​ยกโต้ษ​หื้อ​ต้าน