Search form

ลูก๋า 6:4

4ต้าน​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า แล้ว​กิ๋น​เข้าหนมปัง​ตี้​ตั้ง​ถวาย​พระเจ้า แล้ว​ยัง​เอา​หื้อ​หมู่​คน​ตี้​มา​ตวย​กั๋น​กิ๋น​ตวย เซิ่ง​ต๋าม​กฎ​ห้าม​บ่หื้อ​ใผ​กิ๋น​นอก​จาก​ปุโรหิต​เต้าอั้น​ตี้​กิ๋น​ได้”