Search form

ลูก๋า 7:47

47ย้อน​จาอั้น​เฮา​บอก​ต้าน​ว่า บาป​ของ​แม่ญิง​คน​นี้​เซิ่ง​มี​นัก ได้​โผด​ยก​หื้อ​แล้ว ย้อน​นาง​ฮัก​เฮา​นัก แต่​คน​ตี้​ได้ฮับ​ก๋าน​ยกโต้ษ​หน้อย​ก็​ฮัก​หน้อย”