Search form

ลูก๋า 9:12

12ต๋อน​เมื่อแลง สาวก​สิบ​สอง​คน​มา​บอก​พระองค์​ว่า “บอก​หื้อ​คน​หมู่​นี้​ไป​เซาะ​ของกิ๋น​กับ​เซาะ​ตี้​ย้าง​นอน​กั๋น​ต๋าม​บ้าน​ไฮ่​บ้าน​นา​ตึง​หมู่​บ้าน​ต๋ำ​หมู่​นี้​เอา​เต๊อะ ย้อน​ตี้​นี่​ทุรกั๋นดาร”