Search form

ลูก๋า 9:33

33เมื่อ​สอง​คน​นั้น​ก่ำลัง​จะ​ลา​พระองค์ เปโตร​จึง​อู้​กับ​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์​ครับ เป๋น​สิ่ง​ดี​แต๊ๆ ตี้​หมู่​เฮา​ได้​มา​อยู่​ตี้​นี่ หมู่​เฮา​จะ​แป๋ง​ตูบ​ไว้​สาม​หลัง หื้อ​อาจ๋ารย์ โมเสส กับ​เอลียาห์​คน​ละ​หลัง” เปโตร​บ่ฮู้สึก​ตั๋ว​ว่า​ได้​อู้​อะหยัง​ไป