Search form

ลูก๋า 9:57

57เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​ก่ำลัง​เตียว​ตาง​ไป ก็​มี​คน​นึ่ง​บอก​พระองค์​ว่า “ต้าน​ไป​ตาง​ใด ข้าพเจ้า​ขอ​ตวย​ต้าน​ไป​ตาง​นั้น”