Search form

ลูก๋า int

เถิง​แม้ว่า​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​บ่ได้​บอก​จื้อ​ของ​ผู้​เขียน​ไว้ แต่​คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ก็​ยอม​ฮับ​ว่า ผู้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​คือ ลูก๋า ลูก๋า​บ่ใจ้​อัครทูต​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​อัครทูต​สิบ​สอง​คน​นั้น​ของ​พระเยซู แต่​ต้าน​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​เตียว​ตาง​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​ของ​เปาโล ลูก๋า​เป๋น​หมอ​ตี้​ได้ฮับ​ก๋าน​ศึกษา​สูง เขา​ได้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 60-65 ลูก๋า​ได้​ตั้งเก๊า​เขียน​บอก​ผู้​อ่าน​ว่า ต้าน​บ่ได้​หัน​พระเยซู​กับ​ต๋า​ของ​ต้าน แต่​ต้าน​ได้​เปิ็กษา​กับ​ผู้​ตี้​ได้​หัน​พระเยซู​กับ​ต๋า​ตั๋ว​เก่า

ลูก๋า​เป๋น​จาว​กรีก ต้าน​ได้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​หื้อ​หมู่​จาว​กรีก ต้าน​ได้​ตั้งเก๊า​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้ โดย​บอก​ว่า​เขียน​เถิง​เปื้อน​ของ​ต้าน​ตี้​จื้อ เธโอฟีลัส แต่​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ก็​มี​ประโยชน์​สำหรับ​กู้​คน​ตวย บ่ใจ้​ก้า​จาว​กรีก​เต้าอั้น ลูก๋า​เป๋น​จาว​กรีก​คน​เดียว​ตี้​ได้​เขียน​บันทึก​ใน​พระคัมภีร์ ต้าน​คง​จะ​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ขึ้น​ต๋อน​ตี้​อยู่​ใน​กรุง​โรม​กับ​เปาโล เซิ่ง​ต๋อน​นั้น​เปาโล​ได้​ถูก​กุม​ตั๋ว​อยู่​ใน​บ้าน

ต๋อน​ตั้งเก๊า​ของ​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้ ลูก๋า​ได้​เขียน​บอก​เถิง​เป้าหมาย​ตี้​หื้อ​ผู้​อ่าน​ได้​เข้าใจ๋​เกี่ยว​กับ​ความ​จริง​ของ​พระเยซู​คริสต์​ดี​ขึ้น ต้าน​ต้องก๋าน​หื้อ​ผู้​อ่าน​ฮู้​เถิง​สิ่ง​ตี้​พระเยซู​สอน​กับ​สิ่ง​ตี้​พระเยซู​เยียะ ต้าน​ได้​เล่า​เรื่อง​เกี่ยว​กับ จีวิต ก๋าน​ต๋าย กับ​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระเยซู​คริสต์ โดย​ได้​เน้น​เถิง​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​คน​ตึง​โลก ต้าน​ได้​อู้​เถิง​หมู่​แม่ญิง​ตี้​ได้​ติด​ต๋าม​พระเยซู​อย่าง​ละเอียด​นัก​เหลือ​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​อื่นๆ สิ่ง​นึ่ง​ตี้​ต้าน​เขียน​หื้อ​ความ​สนใจ๋​นัก​ขนาด​คือ เรื่อง​ก๋าน​อธิษฐาน​ของ​พระเยซู กับ​ตี้​พระเยซู​ออก​ไป​อธิษฐาน​คน​เดียว​เป๋น​ประจ๋ำ