Search form

มาระโก 1:13

13พระองค์​อยู่​ตี้​หั้น​เป๋น​เวลา​สี่​สิบ​วัน ซาต๋าน​ก็​มา​ลองใจ๋​พระองค์​ตลอด ตี้​หั้น​มี​สัตว์​ป่า หมู่​ทูตสวรรค์​ก็​มา​ผ่อกอย​พระองค์​ตวย