Search form

มาระโก 1:29

พระเยซู​ฮักษา​คน​จ๋ำนวน​นัก

29เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ออก​จาก​ธรรมศาลา​แล้ว พระองค์​ก็​เข้า​ไป​ใน​เฮือน​หลัง​นึ่ง เป๋น​เฮือน​ของ​ซีโมน​กับ​อันดรูว์ ยากอบ​กับ​ยอห์น​ก็​เข้า​ไป​ตวย