Search form

มาระโก 1:3

3“มี​เสียง​ฮ้อง​เอิ้น​ของ​คน​นึ่ง​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​ว่า

‘เกียม​ใจ๋​หื้อ​พร้อม​สำหรับ​ก๋าน​เข้า​มา​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

จง​แป๋ง​หน​ตาง​ซื่อๆ หื้อ​พระองค์’ ”