Search form

มาระโก 1:38

38แต่​พระองค์​ตอบ​ว่า “หื้อ​หมู่​เฮา​ไป​เมือง​อื่น​ต๋ำ​หมู่​นี้​กั๋น​เต๊อะ เฮา​จะ​สั่ง​สอน​ตี้​หั้น​ตวย ตี้​เฮา​มา​นี่​ก็​เปื้อ​มา​สั่ง​สอน​เน่อ”