Search form

มาระโก 1:4

4คน​ส่ง​ข่าว​นี้​คือ​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา ต้าน​ผด​มา​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร ต้าน​บอก​หื้อ​คน​กลับใจ๋​จาก​บาป แล้ว​ฮับ​บัพติศมา เปื้อ​พระเจ้า​จะ​ยกโต้ษ​บาป​หื้อ