Search form

มาระโก 1:40

พระเยซู​ฮักษา​คน​เป๋น​ขี้ตู้ด

40มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​เป๋น​ขี้ตู้ด เขา​มา​คุก​เข่า​อ้อนวอน​ขอ​พระเยซู​ว่า “พระองค์​เจ้าข้า ถ้า​พระองค์​ใค่​จ้วย​ข้าพเจ้า​หื้อ​หาย ข้าพเจ้า​ก็​จะ​หาย​แน่ๆ”