Search form

มาระโก 1:8

8เฮา​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​ต้าน​ผู้​ตี้​จะ​มา​นั้น​จะ​หื้อ​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์