Search form

มาระโก 1:9

พระเยซู​ฮับ​บัพติศมา

9ใน​ต๋อน​นั้น​พระเยซู​เตียวตาง​มา​จาก​เมือง​นาซาเร็ธ​ใน​แคว้น​กาลิลี แล้ว​ยอห์น​ได้​หื้อ​บัพติศมา​พระองค์​ใน​แม่น้ำ​จอร์แดน