Search form

มาระโก 10:11

11พระองค์​ตอบ​ว่า “ป้อจาย​คน​ใด​ละ​เมีย​เก่า​แล้ว​ไป​มี​เมีย​ใหม่ คน​นั้น​ก็​เยียะ​ผิด​เรื่อง​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี​ต่อ​เมีย​เก่า